Z dniem 1 sierpnia 2024 r. wchodzi w życie nowy Cennik Usług Telekomunikacyjnych. W przypadku akceptacji zmian nie musicie Państwo nic robić. Jednocześnie, stosownie do treści art. 61 ust. 5(1) Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne informujemy, iż w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w terminie do dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie tj. do dnia 1 sierpnia 2024 r. Wykaz zmian, które znalazły się w nowym cenniku znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty na naszej stronie internetowej.

Polityka prywatności

06.02.2023
1

Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Abonenta odbywa sie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Administratorem danych osobowych jest PELMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie (kod pocztowy 83-`130) przy ul. Kopernika 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000560624 oraz w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa UKE pod nr 2677, NIP: 5881154360, Regon: 190852632, kapitał zakładowy: 6500000 PLN, nr infolinii: 587389701, nr faksu: 587389704, email: pelmar@pelmar.pl
 3. Dla zawarcia oraz realizacji umowy abonenckiej niezbędnym jest podanie przez Abonenta jego następujących danych osobowych (dane obowiązkowe):
  • nazwiska i imiona,
  • adres świadczenia usługi, adres miejsca zamieszkania i ew. adres korespondencyjny (jeżeli są inne niż miejsce świadczenia usługi),
  • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu,
  • dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania przez Abonenta zobowiązań wynikających z umowy abonenckiej.
 4. Abonent nie ma obowiązku podania danych osobowych wskazanych w ust. 3, ich podanie przez Abonenta winno być dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie odmowa zawarcia umowy abonenckiej. Podanie przez Abonenta ww. danych osobowych w celu zawarcia umowy abonenckiej nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach, w szczególności marketingowych. Abonent może nie wyrażać zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych lub złożyć w tym zakresie sprzeciw.
 5. Abonent dobrowolnie może podać również inne dane osobowe w celu realizacji umowy abonenckiej, w tym numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej, ale podanie tych danych nie jest warunkiem zawarcia umowy abonenckiej.
 6. Jeżeli dane osobowe Abonenta przetwarzane są na podstawie jego zgody to zgoda taka może zostać wycofana przez Abonenta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Abonenta przed jej wycofaniem
 7. Używanie – w celu prowadzenia działalności marketingowej – telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących wymaga zgody Abonenta.
 8. W oparciu o dobrowolną zgodę Abonenta jego dane osobowe mogą podlegać profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na wnioskowaniu w oparciu o posiadane dane o innych cechach Abonenta takich jak preferencje lub oczekiwania w zakresie usług telekomunikacyjnych. Profilowanie następuje w celu jak najlepszego dopasowania oferty Operatora do potrzeb Abonenta.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez Abonenta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu:
  •wygaśnięcia lub rozwiązania umowy abonenckiej oraz przeprowadzenia rozliczeń z tego tytułu – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, jej zawarcia lub naliczenia opłat,
  •wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w tym celu,
  •wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody,
  •wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących Operatorowi z tytułu umowy – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora w postaci dochodzenia roszczeń,
  •upływu okresu przechowywania kopii bezpieczeństwa.
 10. Administrator danych osobowych wskazuje następujące rodzaje przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania wraz z podstawą prawną ich przetwarzania:
  • dane osobowe wskazane w ust. 3 przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej lub sprawdzenia możliwości jej zawarcia albo warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych przed zawarciem umowy i na żądanie osoby, której dane dotyczą, świadczenia usługi telekomunikacyjnej, rozpatrywania reklamacji, wystawiania dokumentów rozliczeniowych, kontaktu z Abonentem w celu wykonania usług serwisowych, odbioru i przekazania Sprzętu Operatora oraz innych czynności związanych ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej – art. 161 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • dane osobowe wskazane w ust. 5 przetwarzane są w celu świadczenia usługi telekomunikacyjnej, przesyłania drogą elektroniczną na żądanie Abonenta dokumentów rozliczeniowych, informacji o zmianach warunków świadczenia usług, dokumentów rozliczeniowych, dostępu do eBOK – art. 161 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • dane osobowe wskazane w umowie abonenckiej i dodatkowych oświadczeniach Abonenta, dane o rodzajach usług, wysokości opat, zadurzenia Abonenta przetwarzane są w celu dochodzenia roszczeń Operatora wynikających z zawartej umowy abonenckiej i świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych na wskazany adres email, przedstawienia indywidualnej oferty świadczenia 2 usług poprzez wykonanie połączenia telefonicznego lub wysyłania wiadomości sms – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 171 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego,
  • dane transmisyjne, dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego, rodzaj i czas połączenia przetwarzane są w celu naliczania opat zgodnie z umowa abonencka oraz przeprowadzania rozliczeń międzyoperatorskich – art. 165 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego,
  • nr telefonu, imiona i nazwisko, adres przy którym znajduje się zakończenie sieci (sieć stacjonarna) lub przy którym znajduje się miejsce zamieszkania (sieć ruchoma) Abonenta będącego osoba fizyczna przetwarzane są w celu umieszczenia danych w publicznie dostępnym spisie abonentów i biurze numerów – art. 169 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • treść zapisu rozmowy telefonicznej przetwarzana jest w celu wykazania treści złożonych przez Abonenta oświadczeń w zakresie zmiany lub zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – art.56 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • całość danych osobowych Abonenta przetwarzana jest w systemach informatycznych w celu wykonania i przechowywania kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zachowania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego – art. 32 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
 11. Abonentowi przysługując następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych (osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w art. 15 RODO i objętych niniejsza informacja) – art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania i uzupełnienia (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia) – art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia (osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO) – art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; po ograniczeniu przetwarzania danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych w art. 18 RODO; abonent może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO) – art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 3 dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma prawo przesycać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora) – art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim) – art. 21 RODO,
  • prawo, aby dane osobowe Abonenta nie podlegałyby profilowaniu o którym mowa w ust. 8 – art. 22 RODO.
 12. Abonent może wykonać prawa określone w ust. 11 poprzez kontakt z Operatorem w każdy ze sposobów określonych w umowie abonenckiej lub Regulaminie Świadczenia Usług (telefonicznie, poprzez email, wizytę w BOK, poczta tradycyjna). To samo dotyczy wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Operator może żądać podania przez Abonenta danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.
 13. Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Operatora lub wykonującym na rzecz Operatora usługi, w szczególności: przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym, call- center, platormom programowym do wysyyki e-maili lub sms-ów), przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe), podwykonawcom Operatora, w tym dokonującym instalacji przyłączy do lokalu Abonenta, serwisantom, wykonawcom sieci telekomunikacyjnych, audytorom, przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim. Dane mogą zostać też ujawnione: przedsiębiorcom prowadzącym publicznie dostępne spisy abonentów, w szczególności Orange Polska S.A., organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji oraz Prezesowi UKE, innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych, w tym nadawcom programów telewizyjnych oraz organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie przeprowadzanej weryfikacji liczby abonentów, innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w celach rozliczeń międzyoperatorskich. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Abonentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Administrator ustanowiły Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, PELMAR  Sp. z o.o. z siedzibą w Pelplinie (kod pocztowy 83-130) przy ul. Kopernika 1 lub mailowo: iod@pelmar.pl

Skontaktuj się z nami

Masz pytania do oferty? Zadzwoń!

58 536 17 03

nasza infolinia jest czynna:
24h/7

Kup przez telefon

Zostaw swój numer. Zadzwonimy do Ciebie
i wspólnie dobierzemy ofertę.

Zostaw kontakt.
Oddzwonimy.

Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 20.00.

Państwa rozmowy realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00. Prosimy wziąć to pod uwagę planując rozmowę. Rozmowy zaplanowane na weekend, będą realizowane po weekendzie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na ich użycie.